Förmedling / Mediation


Svenska


Förmedling

Vi åtar oss försäljningsuppdrag av ditt objekt efter godkänd kontrollgenomgång och analys av objektets skick, utrustning samt historik. En korrekt värdering sker på objektet som matchar den svenska marknaden likväl som beloppet ska tilltala internationella kunder. Vidare utformas ett förmedlingsavtal med ansvarsförhållande och ekonomisk uppgörelse. Vi rekonditionerar och iordningställer bilen för att motsvara bästa möjliga skick innan bilen fotograferas för att senare annonseras via Garage 11’s kanaler.

Finansiering

​Vi arbetar med noga utvalda finansbolag för att erbjuda dig som kund bästa lösning utifrån dina förutsättningar. Tillsammans skapar vi en skräddarsydd plan där bilen står som säkerhet. Detta sker på plats i vårt showroom där ni är med och bestämmer amorteringstid och insats/eventuellt inbyte.

Vid köp av fordon inom Sverige gäller priserna satta i SEK. För exportkunder gäller enbart europriserna.

Transport

Med vår ”pick up service” ombesörjer vi upphämtning alternativt utkörning till vald adress i hela Europa. För att vidhålla ett fordons miltal hämtas fordonet antingen via täckt eller icke täckt, men fullsförsäkrad transport, beroende på körsträcka och skick på fordonet som ska fraktas.

Translation


Mediation

We undertake sales assignments of your item after an approved inspection and analysis of the item's condition, equipment and history. A correct valuation takes place on the object that appeal both the Swedish and international market. Furthermore, a agreement is drawn up with a relationship of responsibility and a financial settlement. We detailing and prepare the car to correspond to the best possible condition before the car is photographed and later advertised via Garage 11's channels.

Financing

We work with carefully selected finance companies to offer you as a customer the best solution based on your conditions. Together we create a tailor-made plan where the car stands as security. This takes place on site in our showroom where you are involved and decide on amortization time and contribution / possible exchange.

For our export customers, when buying vehicles at Garage 11 the price set in EUR applies.

Transport

With our "pick up service", we take care of pick-up or delivery to the selected address throughout Europe. To maintain the mileage of a vehicle, the vehicle is picked up either via covered or uncovered fully insured transport depending on the mileage and condition of the vehicle to be transported.Öppettider