Svenska


Förmedling och försäljning

 • Vi åtar oss försäljningsuppdrag av ditt objekt.
 • Garage 11 genomför en analys av objektets skick, utrustning och historik.
 • Vi utför kontroll på bilen för att säkerställa objektets kondition.
 • Vi rekonditionnerar och iordningställer bilen för att motsvara bästa möjliga skick.
 • Därefter utformas ett förmedlingsavtal med ansvarsförhållande och ekonomisk uppgörelse.
 • Vi marknadsför sedan ditt objekt i Garage 11:s kanaler, både nationellt som internationellt för att kunna uppnå bästa möjliga marknadspris.
 • Ombesörjer finansiering via våra partners.
 • Ombesörjer garanti alternativt Porsche Approved.
 • Garage 11 tillhandahåller och godkänner även vissa typer av inbyte.
Finansiering

Garage 11 arbetar med noga utvalda finansbolag för att kunna erbjuda dig som kund bästa lösning utifrån dina förutsättningar. Vi tar fram och skapar en skräddarsydd plan där bilen står som säkerhet, vilket görs smidigt på plats hos oss där du även är med och bestämmer amorteringstid och insats/eventuellt inbyte.

Garanti
  Garanti gäller enligt följande:
 • Garage 11 kan lämna utökade garantier som gäller från 12 upp till 24 månader.
 • Garanti kan erbjudas bilar som är yngre än 10 år med en körsträcka upp till 17.000 mil.
 • Garantin utfärdas av AB Svensk Bilgaranti.
Vid köp av din Porsche eller annan typ av sportbil
  Vi köp av din Porsche eller någon annan typ av sportbil arrangerar och tillhandahåller vi även följande:
 • Har du en Porsche 911:a du önskar sälja? Vi kan köpa ditt objekt.
 • Vi ger dig en korrekt värdering på objektet.
 • Ombesörjer hämtning i hela europa.
 • Upprättar avtal mellan oss som köpare och dig som säljare.
 • Vi ger dig ett så korrekt pris som möjligt sett till marknaden för ditt objekt.
Transportering och rekonditionering av din sålda/köpta bil
 • Vid köp eller försäljning erbjuder vi även rekonditionering och transport enligt följande:
 • Med vår unika ”pick up service” åtar vi oss upphämtning och lämning till vald adress.
 • Bilen hämtas på en täckt transport som har full försäkring. Detta gör att bilens miltal även förblir detsamma.
 • Vi har en väl utrustad rekonditioneringshall som är lokaliserad vid vårt lager. Vi erbjuder dig ett brett utbud av möjligheter för rekonditoinering av din bil eller delar av din bil.

Translation


Mediation & sales

 • We undertake sales assignments of your item.
 • Garage 11 performs an analysis of the object's condition, equipment and history.
 • We perform checks on the car to ensure the condition of the object.
 • We recondition and prepare the car to correspond to the best possible condition.
 • After that, a brokerage agreement is drawn up with a relationship of responsibility and a financial settlement.
 • We market your item in Garage 11's channels, both nationally and internationally in order to achieve the best possible market price.
 • Provides financing through our partners.
 • Provides warranty or Porsche Approved.
 • Garage 11 also provides and approves certain types of replacement.
Financing

Garage 11 works with carefully selected finance companies to be able to offer you as a customer the best solution based on your conditions. We develop and create a tailor-made plan where the car stands as security, which is done smoothly on site with us where you are also involved and decide the amortization time and effort / possible exchange.

Guarantee
  Warranty applies as follows:
 • Garage 11 can provide extended warranties that apply from 12 up to 24 months.
 • Warranty can be offered to cars that are younger than 10 years with a mileage of up to 17,000 km.
 • The guarantee is issued by AB Svensk Bilgaranti.
When buying your Porsche or other type of sports car
  We buy your Porsche or any other type of sports car, we also arrange and provide the following:
 • Do you have a Porsche 911 you want to sell? We can buy your item.
 • We give you a correct valuation of the item.
 • Provides pick-up throughout Europe.
 • Establishes agreements between us as a buyer and you as a seller.
 • We give you the most accurate price possible for the market for your item.
Transportation and reconditioning of your sold / purchased car
 • When buying or selling, we also offer reconditioning and transport as follows:
 • With our unique "pick up service", we undertake collection and delivery to the selected address.
 • The car is picked up on a covered transport that has full insurance. This means that the car's mileage also remains the same.
 • We have a well-equipped reconditioning hall located at our warehouse. We offer you a wide range of options for reconditioning your car or parts of your car.

Öppettider